Ako získať zbrojný preukaz na Slovensku – kompletný sprievodca

Ako získať zbrojný preukaz na Slovensku – kompletný sprievodca

Zvažujete získanie zbrojného preukazu? Výber skupiny zbrojného preukazu by mal byť založený na vašich potrebách a účeloch, pre ktoré plánujete zbraň používať. Rôzne skupiny zbrojných preukazov na Slovensku majú rôzne oprávnenia a obmedzenia. Poľovník potrebuje inú skupinu, policajt inú, pracovník SBS má tiež svoje „zaradenie“ a advokát, ktorý sa niekedy stretáva s ľuďmi s kriminálnou minulosťou, alebo podnikateľ čo nosí pri sebe hotovosť si vyberie pravdepodobne skupinu A. Čiže skupinu zameranú na nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku.

Zbrojný preukaz skupiny A

Oprávnenie na nosenie zbrane drží 90 121 osôb. Tento počet predstavuje približne 60% zo všetkých držiteľov ZP

Úspešne zložiť skúšku je jedna vec, ale nosiť zbraň alebo minimálne s ňou manipulovať (podľa skupiny) je druhá vec.
Skúška, kniha, ani krátky prípravný kurz na ZP vás nenaučia bezpečne manipulovať so zbraňou, to si vyžaduje prax, pravidelné „trénovanie“, aby sa vám to dostalo „do krvi“ a automatizovalo. V opačnom prípade sa môžete nájsť v televíznych novinách ako senzácia dňa.

Štatistický prehľad držiteľov zbrojného preukazu na Slovensku

Skúška na zbrojný preukaz nie je autoškola. V autoškole váš najskôr naučia teoretické aspekty automobilu a jazdy. Potom praktické zručnosti a nakoniec vás preskúša policajt a „povie“ či môžte ísť do premávky aby ste neublížili sebe alebo inému účastníkovi. So zbrojným preukazom je to naopak a je vo vašom záujme sa naučiť so zbraňou narábať minimálne bezpečne, prípadne čo najlepšie. (nabitie, vybitie, uloženie, tasenie, čistenie…)

RokPočet
2022 (do 30.10.)163 806
2021 151 584
2020 149 380
2019148 694

Ako získať zbrojný preukaz

Existuje niekoľko skupín zbrojných preukazov

 1. Nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku
 2. Držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku
 3. Držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu
 4. Držanie zbrane a streliva na poľovné účely
 5. Držanie zbrane a streliva na športové účely
 6. Držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely

Prečo sa všade píše držanie? Pretože je veľký rozdiel či zbraň iba „držíte doma“ a používate ju vo vymedzenom mieste a na vymedzený účel, alebo ju nosíte kde chcete a kedy chcete. Samozrejme vrámci zákonov. (skupina A)

Všeobecné podmienky získania zbrojného preukazu zahŕňajú

 • Plnú spôsobilosť na právne úkony
 • Vek aspoň 21 rokov (s výnimkami)
 • Bezúhonnosť
 • Spoľahlivosť
 • Zdravotnú a psychickú spôsobilosť
 • Trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Ide vlastne o to, aby zbraň nedostala osoba ktorá by nebola schopná ju bezpečne používať, alebo by bola pravdepodobnosť, že ju zneužije.


Polícia si preklepne či nemáte kriminálnu minulosť, môže sa informovať aj u vašich susedov. Ak máte v okolí zlú povesť, alebo sa stýkate s takými osobami, je možné že zbrojný preukaz nezískate.

Ako postupovať v procese získavania „zbrojáku“

1. Získajte psychologický a lekársky posudok

Psychologický posudok vám vydá psychológ s príslušnou špecializáciou. Lekársky posudok vám vydá váš všeobecný lekár. (samozrejme je to spoplatnené podľa ambulancie v rozmedzí 70-100€ za psychológa a 25€ všeobecný lekár)

2. Vyplňte žiadosť o zbrojný preukaz

Žiadosť o zbrojný preukaz nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

3. Priložte k žiadosti potrebné doklady

K žiadosti o zbrojný preukaz musíte priložiť nasledovné doklady:

 • dve fotografie s rozmermi 30 x 35 mm
 •  lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti
 • potvrdenie orgánu štátnej správy, ak žiadate o vydanie zbrojného preukazu na výkon oprávnenia podľa osobitného predpisu
 • potvrdenie právnickej osoby zaoberajúcej sa športovou činnosťou, ak žiadate o vydanie skupiny E zbrojného preukazu
 • potvrdenie o členstve v poľovníckej organizácii, ak žiadate o vydanie skupiny D zbrojného preukazu
 • úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti alebo jej časť

Predložené doklady nesmú byť v čase podania žiadosti staršie ako tri mesiace.

4. Podajte žiadosť o zbrojný preukaz

Žiadosť o zbrojný preukaz podajte na príslušnom oddelení okresného riaditeľstva policajného zboru. Následne Vám bude oznámené kedy sa koná skúška. V zásade to je čas ktorý je nevyhnutný na prípravu, rádovo týždne. Je to závislé aj na počte uchádzačov a vyťaženosti komisie. Termín skúšky od podania však musí byť do 60 dní.

Príprava na skúšku a skúška na zbrojný preukaz

Príprava na skúšku zahŕňa dôkladné štúdium relevantnej literatúry, ktorá pokrýva všetky aspekty zbrojného preukazu. Napríklad pre právnikov je určitá časť uznávaná, takže sa musia zamerať iba na určité state z materiálov. Štúdium knihy je nielen o memorovaní (biflení), ale hlavne o porozumení zaobchádzania so zbraňou.
To znamená, že poctivý uchádzač ktorý chce držať, alebo nosiť zbraň si musí okrem knihy zohnať aj doplňujúce materiály z internetu. Ako nevyhnutnosť považujem aj návštevu/y strelnice za účelom praktických otázok na profíkov a hlavne za účelom reálneho a bezpečného ovládania zbrane. (pretože zbraň neodpúšťa chyby)

Navštíviť miestnu strelnicu a reálne manipulovať so zbraňou môže výrazne prispieť k lepšiemu porozumeniu štúdijného materiálu.

Manuál žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu

Užitočné odkazy


Príprava na zbrojný preukaz

Strelnice a združenia ponúkajú aj prípravu na zbrojný preukaz, to znamená že odborný text z knihy Vám je vysvetlený spôsobom, ktorý pochopíte a máte si možnosť aj rozobrať a zložiť zbraň aj si zastrieľať v prítomnosti inštruktora. Toto sú výrazné faktory ktoré Vám pomôžu sa knihu naučiť a nie nabifliť bez porozumenia ako básničku.
V dnešnej dobe sú k dispozícii aj aplikácie pre mobil, či internetové diskusiu na tému zbrane a strelivo, prípadne Facebookové skupiny kde Vám komunita pomôže minimálne správne nasmerovať.

Deň samotnej skúšky

Na deň skúšky musíte prísť pripravení a s kolkom. Skúška prebieha pred komisiou zloženou z policajtov a prokurátora. Po vylosovaní otázok máte čas na prípravu a následne odpovedáte ústne. Zo strany skúšajúcich je dôraz kladený na praktické porozumenie kľúčových pojmov, ako sú krajná núdza a nutná obrana.

Nákupné povolenie a ďalšie kroky

Po úspešnom absolvovaní skúšky je potrebné získať nákupné povolenie pre zbraň. Kvalitná zbraň stojí od 500 do 1 000€, a preto je dôležité mať jasnú predstavu o tom, čo hľadáte. (čo potrebujete pre svoj účel) Následne ju prihlásite v zákonnej lehote a zaplatíte poplatok za preukaz zbrane.

Získanie zbrojného preukazu je pomerne časovo a mentálne náročný proces, ktorý si vyžaduje splnenie viacerých podmienok. (inak náročné pre single chalana a inak pre pracujúceho otca detí ) Ak však spĺňate všetky podmienky a ste ochotní investovať čas a úsilie, môžete získať zbrojný preukaz, ktorý vám umožní vlastniť a používať zbraň. Samozrejmosťou je aj nákup správneho typu trezora pre bezpečné a zákonné uloženie zbrane.

Ceny k nadobudnutiu zbrane

 • Nákupné povolenie 25€
 • Preukaz zbrane 6€

Zmena správnych poplatkov 2024

Prečítajte si ako sa zvýšia ceny od apríla

FAQ – najčastejšie otázky a odpovede o zbrojnom preukaze

Testy na zbrojný preukaz online

Testovať sa môžte v appke na google play

Odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu

Tak dôvodom je členstvo v poľovníckom združení, alebo pracovný pomer s SBS, alebo členstvo v streleckom klube…ale často sa naráža na dôvod pre skupinu A. Tam je dôvod pre schválenie Ačka napríklad nosenie hotovosti ako podnikateľ (ŽR, ORSR), vlastníctvo hnuteľného a nehnuteľného majetku, alebo advokát ktorý sa stýka s ľudmi s kriminálnou minulosťou či iné relevantné dôvody kedy potrebujete chrániť zdravie, život či majetok.

Žiadosť o zbrojný preukaz

Žiadosť o zbrojný preukaz, teda tlačivo pre vyplnenie od Ministerstva vnútra pre začatie procesu vybavovania zbrojného preukazu.

Koľko stojí zbrojný preukaz

Ak zarátame kolky, prípadný kurz na prípravu a zdravotné „povolenia“ takisto poplatok za žiadosť a samotnú skúšku a návštevu lekára a psychaitra, tak prídete k sume cca 150-225€. Určite by do toho mohlo spadať aj požičanie si zbrane a poplatky na strelnici bez ktorých ide na skúšku asi len málokto….to by sme skončili na sume cca 300€.

Priebeh skúšky na zbrojný preukaz

Priebeh skúšky je popísaný vyššie 👆 v stati „Deň samotnej skúšky“

Psychotesty na zbrojný preukaz

Psychotesty prebiehajú u psychiatra v ambulancii kde ste podrobený rozhovoru a pár testom a na záver dostanete vyhodnotenie resp. stanovisko.

Zdroje:

http://www.legistelum.sk/postup-ziskania-zp-skupiny-a

https://www.youtube.com/watch?v=CG1u1pXPefI

https://legistelum.sk/statistiky-poctu-drzitelov-zp-a-zbrani/

http://www.minv.sk/?vydanie-zbrojneho-preukazu

https://www.noviny.sk/krimi/728644-dopyt-po-zbraniach-na-slovensku-stupa-zbystrit-pozornost-by-mali-majitelia-plynoviek

https://domov.sme.sk/c/22472160/na-slovensku-ma-zbrojny-preukaz-takmer-stopatdesiattisic-ludi.html

https://news.refresher.sk/146136-Zbrojny-preukaz-vlastni-viac-ako-150-tisic-Slovakov-Stat-chysta-nove-zmeny-v-krajine-mame-stovky-tisic-legalnych-zbrani

https://dennikn.sk/minuta/3615480/

https://preukaz.sk/index.php/zbrojny-preukaz/poplatky/

https://domov.sme.sk/c/7510067/vyskusali-sme-ziskat-zbrojny-preukaz-bez-strelby-ale-s-kontrolou-u-susedov.html

https://blog.sme.sk/frnco/spolocnost/ako-narocne-je-vybavit-si-zbrojny-preukaz-postup-od-a-po-zň

*článok som napísal ako amatér, bežný občan, nemám právne vzdelanie a tak sa prosím riaďte aktuálnymi platnými zákonmi v danom čase, prípadne odporúčaniami pracovníkov na úseku zbraní a streliva. Článok slúži ako predstava pre nedržiteľa zbrojného preukazu, aký cca proces treba podstúpiť pre získanie zbrojného preukazu. V prípade chybnej informácie, alebo chýbajúcej ma prosím kontaktujte.