Ako správne vykonať výrub drevín

Pri rozhodovaní o výrube stromov či kríkov na vašom pozemku je dôležité poznať svoje práva a povinnosti. Legislatíva, ako Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, upravuje postup pri výrube drevín a vyžaduje súhlas od príslušných orgánov ochrany prírody.

Kedy nie je povolenie potrebné

Výrub je možný iba počas obdobia vegetačného pokoja, teda od 1. októbra do 31. marca. Avšak, nie vždy je potrebné povolenie na výrub, najmä ak ide o:

  • Strom s obvodom kmeňa menším ako 40 cm vo výške 130 cm nad zemou
  • Súvislý kríkový porast v obci do veľkosti 10 m²
  • Strom s obvodom kmeňa do 80 cm v záhradke
  • Situácie, keď hrozí nebezpečie pre život, zdravie alebo majetok

Ako požiadať o povolenie

Žiadosť o povolenie na výrub sa podáva na mestský alebo obecný úrad, kde sa daná drevina nachádza. Obsahovať by mala údaje o žiadateľovi, pozemku a drevine, ako aj odôvodnenie výrubu. Po posúdení žiadosti orgán ochrany prírody vydá rozhodnutie a vyznačí dané dreviny na mieste.

Uľahčenie práce pri výrube

Ak máte povolenie na výrub a chcete si uľahčiť prácu, svahová kosačka je ideálnym pomocníkom. S jej pomocou môžete efektívne odstrániť kríky a náletové dreviny aj v náročnom teréne. Dreviny sú rozdrvované priamo na mieste, čo eliminuje potrebu ďalšieho spracovania. Svahová kosačka je ideálnym nástrojom na údržbu verejných aj súkromných priestranstiev bezpečne a efektívne.

Mám záujem o nezávislú ponuku